Jesteś tutaj: Start / Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Ceranowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ceranow.pl

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

 

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

 

Wersja mobilna

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, laptopy, telefony komórkowe.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Krysiak, g.krysiak@ceranow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 787 07 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Ceranów, Ceranów 140, 08-322 Ceranów. Budynek Urzędu Gminy Ceranów jest to budynek parterowy wraz z podpiwniczeniem. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie na parterze budynku. Plac prowadzący do Urzędu Gminy jest utwardzony oraz wyłożony kostką brukową. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Interesanci wchodzą oraz wychodzą wejściem głównym (od drogi krajowej Nr 63). Drzwi wejściowe do Urzędu Gminy otwierają się poprzez pociągnięcie, drzwi maja szerokość po całkowitym otwarciu 1,34 m, wysokość drzwi to 2,02 m, wysokość do klamki to 0, 83 m. W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej. Korytarz w Urzędzie Gminy ma szerokość 1,80 m, jest szeroki i dostępny, podłoga wykonana jest z terakoty. Do każdego pokoju prowadzą drzwi o szerokości 0,80 m, Klamka umieszczona jest na wysokości 1,12 m. Osobom na wózkach inwalidzkich pracownicy udzielają informacji w wejściu głównym – w punkcie obsługi klienta. Do budynku i jego pomieszczeń jest możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem, W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą). Łazienka jest ogólnodostępna dla interesantów. Dla osób ze szczególnymi potrzebami wymagających pomocy w załatwianiu spraw zapewniona jest niezbędna obsługa przez pracowników. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Planowane wykonanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych do końca 2021 roku.

 

 

Obrazki:

Wszystkie obrazki i grafiki publikowane od 8 marca 2021 r. zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.